بعضی وقتا هست که دوست داری کنارت باشه . . .
 محکم بغلت کنه . . .
 بذاره اشک بریزی تا آروم شی . . .
 بعدآروم تو گوشت بگه:
 .
 .
 .
        «دیوونه من که باهاتم»