یه وقتایی هست میبینی خودتی وخودت،دوست داری همدردنداری،خانواده داری حمایت نداری،عشق داری تکیه گاه نداری،مثل همیشه همه چی داری وهیچی نداری!!!!!!!!