بیشتر ما آدمها
زندگی می کنیم تا دل بشکنیم و دل شکسته شویم !
زندگی می کنیم تا برای یک نیمه گمشده ،
صد نیمه دیگر را خرد کنیم ..!
زندگی می کنیم تا آنهائی را که عاشقمان هستند را
... زیر پایمان بگذاریم ،
شاید قدمان اندازه دیوار عشقمان شود ..!!!