گاهے وقتــــــــــهاچقــدر سادهـ عروسک مے شویـــــــــم ؛
نه لبخند مے زنیـــم
نه شکایتــــــــــــــــــــــ می کنیـــم ؛
فقـــــــــــــــــط احمقانهـ سـکـــــــــوتــــــــــــــــــــــ مے کنیم....!