اینجازمین است
رسم آدم هایش عجیب است

اینجاگم که بشوی

به جای اینکه دنبالت بگردند

فراموشت میکنند

عاشق که بشوی
به جای اینکه درکت کنندمتهمت میکنند

فرهنگ لغت اینجاچیزی از

عشق واحساس وغرورسرش نمیشود

زیادکه خوب باشی زیادی میشوی

زیادکه دم دست باشی تکراری میشوی

زیادکه بخندی برچسب دیوانگی میخوری

وزیادکه اشک بریزی...عاشقی..!!!
اینجاباید

فقط ...

برای دیگران نفـــــــــــــس بکشی...!!!