جسارت مـــی خـواهــد!!!
نــزدیــک شدن بــه افــکار دختــری...
کــه روزهـــا...
مــردانه بـــا زندگـی مــی جنـگد ...
امــا شـــب هــا...
بالــشــش از هـق هق هـای دختـرانه خیـس اســـت ... !