زیبا زندگی کنیم حتی بال پروانه ای رالگدنکنیم،زمینی راآلوده نکینیم،روحی راآزارندهیم،غم واندوهمان رابه زوردر  دل وچشم ونگاه انسانی تزریق نکنیم وآرزوی مرگ انسانی رادر دل وزبان وفکرخودراه ندهیم!!!!!!