میدونی؟؟؟مادرخیلی عزیزه،خیلی.بعضی ازاین شبای تلخ وتاریک وقتی بغض داره گلومونوپاره میکنه تنهایه چیزآروممون میکنه.این که ازنفس کشیدن مادرلذت ببریم...

میدونی؟؟؟؟؟وقتی آدم بابا نداره میترسه مامانش هم بره.اون موقعه که میره مامانش روبو میکنه!!!