برای خیانت
هــــزار راه هــســــت!
اما
هـیــچ کــــدام به انـــدازه تــــظـــاهـــر به دوست داشتن
کــثـیــف نـیـســـت !