پنج وارونه چه معنا دارد؟؟!!

 خواهر کوچکم از من پرسید.من به او خندیدم

کمی آزرده و حیرت زده گفت:

روی دیوارو درختان دیدم

باز هم خندیدم

گفت دیروز خودم دیدم

مهران پسرهمسایه پنج وارونه کشید

 روی دیوار

انقدر خنده برم داشت که طفلک ترسید

بغلش کردم و بوسیدمش

با خود گفتم:بعدها وقتی غم ....

سقف کوتاه دلت را خم کرد

بی گمان میفهمی

پنج وارونه چه معنا دارد!!!!!!