بعضی روزاکه به حد مرگ غمگینی یا حالت

  بد است، وقتی ازتو می پرسند چرا؟دیده

  اید حال آدم بدتر می شود؟ چون نمی

  توانی توضیح بدهی چرا؟ چون هیچ دلیل

  محکمه پسندی برای این حد از بد بودن نداری

  خسته ام از زندگی خدایا کمکم کن

  خسته ام