گاهی اوقات دوست دارم زندگیم و مچاله کنم
بذارم تو کیف پولم درست کنار اسکناسهای کهنه
بعد منتظر بمونم وثانیه شماری کنم
تا یکی بیاد جیبم و بزنه!!!!