פֿـבایــآ . . .

هــوآسَـتـــ هَـسـتـــ ؟؟!

صـבآے هـقــ هـقــِ گـریــهـ هـآیـَمــ . . .

اَز گـلـویـے می آیـَـב ؛

ڪﮧ تــو اَز رگـش بــه مـטּ نـزدیـڪـ تـرے !!!