یه وقتایی خودتو میکشی 

با زورقرص و میگرن و موزیک. . . یکیو فراموش میکنی 

یه شبایی هم دو دستی با یادش میکوبی تو سرخودت 

اونوقت یه چیزی تو وجودت میگه. . . . . .: 

چاییدی. . . .هنوز دوسش داری!!!