قلبم یک درمیان میزند،زودنیست؟؟؟دست هرپیرزنی راگرفتم ،گفت:پیرشی مادر...خدایانکنددرجوانی پیرشدم؟؟؟