خدایا ....


مرا در آغوش خود بگیر

دلم آرامشِ خدایــــــی می خواهد ... !!