خدایا کسی را که قسمت کس دیگریست،

              سر راهمان قرار نده تا شبهای دلتنگیش برای ما

                            باشد و روزهای خوشش برای دیگری