وقتی کوچک بودم میگفتندهمه رادوست بدار

          اماحال که عاشقانه یک نفررادوست دارم

                  میگویندفراموشش کن...چرا؟؟؟؟؟؟