درحیرتم ازمرام این مردم پست

            این طایفه زنده کش مرده پرست

  تاهست به ذلت بکشندش زجفا

            تامردبه عزت ببرندش سردست