افسوس که روزتولدم رفته ازیادم...

    آمدم که بسوزم،سوختم...آمدم که بسازم،ساختم...وآمدم که بگویم،گفتم.....

    ولی چه کنم که هرچه سوختم وساختم

          بردل این کسانی که فرمان زندگی من

                  دردستانشان است هیچ اثری نکرد.......

 

                                     آه«تف» به توای اجتماع نامرد...