تقدیم به اوکه یادش درلحظه لحظه زندگیم جاودانه است

 باتوبوده ام همیشه ودرهمه حال باتونفس کشیده ام،باچشمان تودیده ام

 مراازتوگریزی نیست،چنانکه جسم راازروح وزمین راازآسمان

 ودرخت راازآفتاب،تودلیل حیات منی وچنان بااین دل زیسته ام

 که باورکرده ام علت بودن من توهستی وپاسخ من به آغاز

 وپایان این زندگی اینست:

                 دوستت دارم  وهمیشه بیادتم