سیر شده ام از بس که از آدمها زخم خورده ام !

       خداخیرتان بدهد به من محبت دروغین تعارف نکنید.

                                             من سیرم ...