دیشب دلم خیلی گرفته بود اما حالا خوبم...

  دیشب دفترم رابازکردم وحرفهایم راریختم توی دوتاازصفحه هایش...

        بعدهمان دوصفحه راسنجاق زدم...

 با دفترم قرارگذاشتیم یک روز این دلتنگی هایم راکه حالا

       دیگردررگهایش جاریست آتش بزنیم

  دیشب دلم گرفته بود

  باتخت خوابم کلی حرف زدم
 

  قرارشدچندشبی همدیگرراتنها بگذاریم

  دیشب دلم خیلی گرفته بود
 

  باگوشی ام حرف زدم

  قرارشدچندروزی خاموش بماند

 قول دادم آهنگ گوش ندهم...

صبح ازدرخانه که بیرون زدم پاهایم رابرزمین کوبیدم

 گمان کنم غصه هایم خالی شد

بازمین قرارگذاشتیم که دلگرفت هایم راتوی خودش بریزد

                دیشب خیلی دلم گرفته بود
                    حالا کمی بهترم
                          وسبک تر...