اگر واقعا عاشقش باشی ، حتی فکر کردن به او باعث

               شادی و  آرامشتان میشود .

  اگر واقعا عاشقش باشی ، در کنار او که هستید ، احساس امنیت می کنید .

  اگر واقعا عاشقش باشی ، حتی با شنیدن صدایش ، ضربان قلب خود را در

  سینه حس می کنید .

 


 اگر واقعا عاشقش باشی ، حتی فکر کردن به او باعث

               شادی و  آرامشتان میشود .

  اگر واقعا عاشقش باشی ، در کنار او که هستید ، احساس امنیت می کنید .

  اگر واقعا عاشقش باشی ، حتی با شنیدن صدایش ، ضربان قلب خود را در

  سینه حس می کنید .

  اگر واقعا عاشقش باشی ، زمانی که در کنارش راه می روید احساس

   غرور می کنید .

 اگر واقعا عاشقش باشی ، تحمل دوری اش برایتان سخت و دشوار است ...

 اگر واقعا عاشقش باشی ، حتی تصور بدون او زیستن برایتان دشوار است .

 اگر واقعا عاشقش باشی ، شیرین ترین لحظات عمرتان لحظاتی است که

  با او گذرانده اید .

 اگر واقعا عاشقش باشی ، حاضرید برای خوشحالی اش دست به هرکاری بزنید .

 اگر واقعا عاشقش باشی ، هر چیزی را که متعلق به اوست ، دوست دارید .

 اگر واقعا عاشقش باشی ، برای دیدن مجددش لحظه شماری می کنید .

 اگر واقعا عاشقش باشی ، حاضرید از خواسته های خود برای شادی او بگذرید .

 اگر واقعا عاشقش باشی ، به علایق او بیشتر از علایق خود اهمیت می دهید .

 اگر واقعا عاشقش باشی ، حاضرید به هرجایی بروید فقط او در کنارتان باشد .

 اگر واقعا عاشقش باشی ، ناخود آگاه برایش احترام خاصی قائل هستید .

 اگر واقعا عاشقش باشی ، واژه تنهایی برایتان بی معناست .

 اگر واقعا عاشقش باشی ، آرزوهایتان آرزوهای اوست .

 اگر واقعا عاشقش باشی ، در دل زمستان هم احساس بهاری بودن دارید .

 اگر واقعا عاشقش باشی ، با موفقیت و محبوبیت او شاد و احساس

 سربلندی می کنید .

 اگر واقعا عاشقش باشی ، او برای شما زیباترین و بهترین خواهد بود

 اگرچه در واقع چنین نباشد .

 اگر واقعا عاشقش باشی ، تحمل سختی ها برایتان آسان و

 دلخوشی های زندگیتان فراوان می شوند .

 اگر واقعا عاشقش باشی ، به همه چیز امیدوارانه می نگرید و

 رسیدن به آرزوهایتان را آسان  می شمارید .

 اگر واقعا عاشقش باشی ، در مواقعی که به بن بست می رسید ،

 با صحبت کردن با او به آرامش می رسید .

 اگر واقعا عاشقش باشی ، شادی اش برایتان زیباترین منظره دنیا و

 ناراحتی اش  برایتان سنگین ترین غم دنیاست .

 به راستی دوست داشتن چه زیباست ،این طور نیست؟؟؟؟؟؟