ای خدا آه ای خدا ازتوی آسموناگوش بده به دردمن که میخوام حرف بزنم

 واسه یک روزم شده سکوتم روبشکنم ای خداخودت بگوواسه چی ساختی منو

               توی این زندون غم چراانداختی منو

 چراهرجاکه میرم دربه روم وانمیشه چراهرجادلیه میشکنه مثل شیشه

 ای خداحرفی بزن اگه گوشت بامنه این چیه که قلبموداره آتیش میزنه