آموختم که:

 که : میتوان در یک لحظه تصمیم گرفت و یک عمر رنج کشید .

 که : میتوان به رفتن ادامه داد بعد از آنکه تصور میکنی دیگر نمیتوانی.

 که : میتوان افکار را کنترل کرد وگرنه آنها تو را کنترل میکنند .

 


  که : بلوغ به تجربه های تو و درسهائی که از آنها گرفتی مربوط است

 نه به سالهای زندگیت ...

 که : قهرمان کسی است که کاری را که لازم است انجام شود ،

 بی توجه به  عواقب آن انجام دهد .

 که : گاهی حق داری عصبانی باشی ، اما حق نداری ظالم باشی . 

 که : زندگی ات می تواند در یک لحظه توسط مردمی که تو حتی

 نمی شناسی تغییر کند .

 که : حتی زمانی که تصور میکنی چیزی برای بخشیدن نداری می توانی

 به کسی که کمک می طلبد ببخشی .

 که : اگر کسی آنگونه که تو می خواهی دوستت ندارد، به این معنی

 نیست که در عشق او نقصی هست.
 
 که :آنها که دوستشان می داریم می توانند دوستمان نداشته باشند.

 که:تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی است که به

 من می گوید: تو مرا شاد کردی.

که: مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است.

که: هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت.

که: همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمک کردنش نیستم دعا کنم...