دلم امشب گرفته ..
 گاهی وقتا انچنان دلم از خودم میگیره 
 که فقط دوست دارم نباشم !!
 زندگی با همه شیرینیاش برای منه تنها
 از زهر هم تلختر ه .
 و از مرگ هم ناگوارتر.
 تنهاییام رو با عشق لحظه ای دنیا عوض نمیکنم.
 دیگه به سوز دل عادت کردم
 دیگه به شکستن غرور عادت کردم
 دیگه به  رفتن به راههای تاریک عادت کردم.

 خدایا تورو به عدالتت قسم...........
 به تنهاییت قسم...........
 دیگه منتظرم نذار ............

  خدایا

 خودت خوب میدونی ازت چی میخوام
 خودت خوب میدونی که دل کوچیک من طاقت
 این همه غصه رو نداره.
 میدونم که میدونی تو این فصل سرد به گرمای وجودت نیاز دارم.
 تویی تنها پناهگاه امن و همیشگی من
 خدایا فریادمو میشنوی؟
 ضجه زدنامو .. اشک ریختنامو میبینی؟
 اره من همون بنده شاد و خندون توام که به این روز افتاده
 می بینیییییییییییییییییییییی یی؟؟؟؟؟
 خواهش می کنممممممممممممم......
 تنهام نذار!
 بهت احتیاج دارم