برایم مهم نیست پایان راه چیست

 من کسی را میخواهم که او نیز مرا میخواهد

 برایم همین اشکها که می غلتند بر گونه

                              قلبی که میتپد بر سینه

   به عشق او و دلدادگی

 برایم این مهم است نه حرفهای مردم ...

 سکوت را بر انگشتان کشیده غروب غم انگیز پاییز میکشم

 انگار لای ابهام ریخته پاشیدن برگها زرین شدم

 چقدر اکنون که دستانمان ز هم جویاست

                     خوشحالم

 من دیگر به اتمام راه حتی فکرم نمیکنم

 که همین

         عاشقانه

                       دوست داشتن

  برایم از همه چیز زیباتر است...