همه جاهرشب وهرروز شرابم بدهید،آخرین لحظه عمرم می نابم بدهید

 وقت غسلم قفس سینه من چاک دهید،اندرون دل من یک قلم تاک نهید

 نگذاریدبیایدبه نمازم واعظ،پیرمیخانه بخواندغزلی ازحافظ

 هرکه شیون کندازدوروبرم،دورکنیدهمه رامست شراب می مرغوب کنید

 جای تلقین به بالای سرم دف بزنید،شاهدی رقص کند جمله همه دست بزنید

 روی قبرم بنویسیدوفاداربرفت،آن جگرسوخته ی خسته ازاین داربرفت