چه بی پــَـــــــــرواااا دلـــــــــم
آغوشِ ممــــــــــنوعه ای را
میخــــــواهد..
که تنـــــــــــها شرعی بودنش را
من مـــــــیدانم.....
دلــــــم...و
تــــــــــو...