آرامش...

واژه ای که مدت هاست گمش کرده ام...دلتنگ آرامش بی مثال حریمت هستم....

آرامش حریم تو را هیچ جای عالم نخواهم داشت....

 


وقتــی مــی گویـــم : برایـــم دعــا کــــن یــعنـی کـــم آورده ام . . .
یـعنـی دیگـر کاری از دست خـودم بــرای خـودم بـر نمی آیـد !