گریـــــه
آخرین چیزی‌ست که باقـی می‌ماند،و بغـض یکی مانده به آخری‌ست
و امیـــد پیش از بغض می‌تـرکد
من این مرحله‌ها را،مثل مسیر خانه تا بازار
مثل مسیر حول‌حالنا تا یلـــدا،کوچـــــه به کوچه از برم
این کوچه‌هــــا
هر شب
پر از بادکـــــنک‌هایی‌ست که یکی‌یکی می‌ترکــــــند
اول امید
بعد بغض
و گریه آخـرین چیزی‌ست که ...

__________________________

 

__________________________

 

در امتــــداد غروبِ یک خیــــابان بلنـــــد
که هر چـــــه مــــــی روی تـــــمام نمـــــی شود
هوا ابریـــــست
بـــــاران نـــم نــم مــــــی بارد
نه چـــتر می خواهم و نه چیــــــز دیگــــری
دلــم
فقـــــط صدای اذان می خـــــواهد ...

__________________________