گاهی وقتا باید یه نقطه بذاری .
باز شروع کنی،باز بخندی،باز بجنگی،باز بیفتی و محکم تر پاشی...
گاهی باید یه لبخند خوشگل به همه تلخی ها بزنی
و بگی:
"
مرسی که یادم دادین جز خودم کسی به دادم نمیرسه"

 


کـسانی را می شناسم که با صدای بلند دعا می خوانند
ولی دستشان به ستاره ای نمی رسد !
اما کسانی هستند که بی دعا با خدا دست می دهند