وصیت کرده ام بعد از مرگم؛ همراه من
دوتا فنجان چای هم دفن کنند!!
شاید صحبت های من با خدا به درازا کشید...
بهرحال دلخوریها کم نیست ازبندگانش ...
همانهایی که بی اجازه واردشدند
خودخواهانه قضاوت کردند
بی مقدمه شکستند
وبی خداحافظی رفتند!

 

 

خـــــداونـــــدا...

آنان که به من بـدی کردند،سـکوت را به مـن آموختند

آنان که از من انتقـاد کردند،راه درست زیـستـن را به مـن آموختند

آنان که مرا تحقیـــر کردند،صبــر و تـحمـــل را به من آموختند

آنان که به من خوبــــی کردند ، انسـانیـــت را به من آموختند

 

پــــــس ای مـهـــــربـانـــــم

به همـه آنهـــایی که در رشــد من سهــمی داشتند ،

خیــر دنیــا و آخـــرت عطـا فرما

 

آمیــــــن یــا رب العالمیــــــن