اگر دیدی کسی غیر طبیعی غذا میخوره و مکثـــــــــ میکنه بدون " ناراحته" ..،اگر دیدی کسی اصلا اشک به چشماش نمیاد بدون خیلی تو داره..
اگر دیدی کسی زیاد میخنده بدون " خیلی زخم خورده"،اگر کسی حالتو زیاد پرسید بدون آدم ساده ای هست...
اگر دیدی کسی به همه چیز بی توجه هست بدون " زمانی زیاد از حد عاشق بوده"


اگر دیدی کسی در احوال پرسی هی میگه :شکر بد نیستم" بدون دروغ میگه...نه حالش خوبه...نه روزگارش..

اگر دیدی کسی خیلی فیلم نیگاه میکنه بدون ازنظر عاطفی کمبودداره،اگر دیدی کسی زیاد آهنگ گوش میکنه
بدون " دردهاشو خیلیا نمیفهمن " ..اگردیدی کسی خودشو از دید دیگران قایم میکنه بدون " از خیلی ها ضربه خورده "

 

____________________________________________

پروردگــــارا؛

اینک،سکان زندگی طوفان زده ام را به تو می سپارم؛

می دانم که نتیجه ی این اعتماد و توکل، آرامــــش است ...