در هوای عشق پاکت از همه رها ترینم

          حسرتی به دل ندارم

" تــــــــــــــــــــــــــو" که باشی

بهـــتـــریـــنم

                دوستت دارم تا آن سوی ابدیت