خدا زن را از پهلوی چـــپ مرد آفرید...
آری ، خداوند زن را از پهلوی چپ مــرد آفرید
نه از ســـر او، تا فرمانروای او باشد
نه از پــــای او، تا لگد کوب امیال او گردد
بلکه از پهلوی او،تا برابر با او باشد
و از زیر بازوی او، تا مورد حـمایت او باشد
و از نزدیکترین نقطه به قـلب او،
تا معشوق و محـــبوب او باشد