خـَـَـــَـَـــــــــَـَــــَـَـَـــَـَـــــــــَـَــــَدا…. اینقدر تو خودم ریختم ، که از سرمم گـَذشـَـَـــَـَـــــــــَـَــــَتم…. دارم غـَـَـــَـَـــــــــَـَــــَرق میشم … دسـَـَـــَــــَتت کـــَـَــــــجاست!!!