اگر قرار باشه ظرف 24 ساعت دنیا به پایان برسه.
تموم خط های تلفن و تالارهای گفتگو و ایمیل ها اشغال میشه......
پر میشه از کلمه های (( از اینکه رنجوندمت پشیمونم من رو ببخش یا تو را عاشقانه می پرستم
یا مراقب خودت باش )).............
اما بین این همه پیام یکی از همه تکون دهنده تره
(( همیشه عاشقت بودم ولی هیچوقت بهت نگفتم ))
.
.
.
...

پس عشق و محبت را تقدیم آنکه دوستش داریم کنیم شاید فردایی دگر هرگز نباشد.