ای خدادلم گرفته ازاین زمونه،چی بگم ازاین دلم ازدست مردم خونه خونه،هرکی ازراه میرسه پاروی این دلم میزاره،چی بگم ازاین چشام که شب وروزهی میباره

دلم شکسته خدادخداخداخدا،من شدم خسته خداخداخداخدا،نامردی دیدم خدادخداخداخدا،سختی کشیدم خداخداخداخدا