ثانیه به ثانیه توازم دورمیشی،چراخورشیدک من داری کم نور میشی

ثانیه به ثانیه لحظه های بی طپش،بزاراشکام بریزن دست روگونه هام نکش

این جدایی بخداحق من نیست،گریه های بیصداحق من نیست

مرگ این خاطره هاحق من نیست،این غم بی انتهاحق من نیست

ثانیه به ثانیه شب وهرشب بیقرارمن شکستم تودیگه تلخیشوبه روم نیار

بزاراشکام بریزن بزابی نفس بشم نمیدونی من دارم چه عذابی میکشم

این جدایی بخداحق من نیست گریه های بیصداحق من نیست

مرگ این خاطره ها حق من نیست این غم بی انتها حق من نیست

حق من نیست حق من نیست حق من نیست