خدایا چرا این قدر اذیتم میکنی؟؟؟ چرا با اینکه خیلی دوست دارم ، این قدر آزارم میدی!

 

خیالت تخت خدایا! تنها تر از اونیم که ولت کنم!