چاقوی مهربانیم را خوردم !
تو هم اگر مهربان باشی، شک نکن یک روزی خنجری فرو میرود...

یا به احساست..
یا به غرورت..
یا به آبرویت..
یا به پشتت !!!!!!!!

من همینجا اعلام میکنم، هر کس بسوی من می آید..
باید آنقدر دستانش را باز کند ، تا من به آغوشش اعتماد کنم.