عاشــ‗__‗ــقـانه تـ‗ـریـ‗ـن غــ‗__‗ــزل را . . . !

بـ‗ـا هـ‗ـر قــ‗__‗ــیــدی . . . !

کـ‗ـه دوســ‗__‗ــت مـیــ‗__‗ــداری . . . !

بـ‗ـخــ‗__‗ــوان:

دوســ‗__‗ــتـ‗ـت دارم . . . !