نمیدونم چی شد که اینجوری شد

  نمیدونم چندروزه نیستی پیشم

 اینارومیگم که فقط بدونی دارم یواش یواش دیوونه میشم

تاکی به عشق دیدن دوباره ات توکوچه ها خسته بشم بمیرم 

  تاکی باید دنبال توبگردم ازکی بایدسراغتوبگیرم

      قرارنبود چشمای من خیس بشه

              قرارنبودهرچی قرارنیست بشه

                        قرارنبوددیدنت آرزوم شه

                                قرار نبود که اینجوری تموم شه

یادت میادثانیه های آخرگفتی میرم امامیام به زودی چشماموبستم نبینی اشکموچشمامو واکردمو رفته بودی

                   قرار نبودمنتظرت بمونم 

                         قرارنبودبری وبرنگردی 

                               ازاولش کنارمن نبودی

                                    آخرشم کارخودت روکردی