برا روزایـــی که بـــاور ساده ای داشتم همه آدمــــا رو دوســــت داشتم

مــــرگ مادره کوزت را بــاور میکردم و از زن تناردیه کینــــه به دل میگرفتــــم

دلـــم میخواست ممُل رو پیــــدا کنم

از نجاری ها که میگذشتم گوشه چشمی به دنبـــــال وروجـــــک بودم

تمام حسرتـــــم از دنیــــــا نوشتن با خـــــودکار بود

برا دوستیهای خالصـــــانه دلم تنگه..............