آدم ها می آیند، زندگی می کنند، میمیرند و میروند …

اما فاجعه ی زندگی تو آن هنگام آغاز میشود که آدمی میرود اما نمیمیرد؛

میماند و نبودنش در بودن تو چنان ته نشین میشود

که تو میمیری درحالی که زنده ای …