نامم راپدرم انتخاب کرد،نام خانوادگی رایکی ازاجدادم،دیگربس است!!راهم راخودم انتخاب خواهم کرد..........