پروردگارا !!!

چگونه عاشقت نباشم؟؟؟چونانکه تودیدی وپوشاندی،اما مردم ندیدندوفریادکشیدند!!!