لبخندم رابریدم وقاب گرفتم وبه صورتم آویختم!!!

  حالا باخیال راحت،هروقت که دلم گرفت بغض میکنم!!!